Translate


Preface PDF Print E-mail

[ Scroll down for English version ]

Братство  для оновлення

українського православ'я в Канаді

"Збереження, захист і відродження нашої віри й української спадщини для нашого та наступних поколінь".

 

Наша мета полягає в створенні сильної, згуртованої Української Православної Церкви в Канаді (УПЦК), яка залишається вірною своїм основоположним принципам і є провідним захисником українських православних вірних у Канаді та Україні.

За минулий рік виникло кілька проблем, які змусили мирян задумалися над тим, у якому напрямку рухається наша церква. Саме з огляду на це ми просимо вас розглянути такі питання:

 1. 1.Чому нам не вдалося звести на престол єпископа Торонто і Східної Єпархії? Це питання було ухвалено в 2010 році резолюцією Собору, який є вищою законодавчою та адміністративною владою УПЦК, і було передбачено як один із пунктів Угоди з Вселенським Патріархатом (1990). лися нашою соборноправністю?
 2. 2.Чому за 22 роки від моменту проголошення незалежності України ми не змогли розвинути нормальні відносини з іншими українськими православними церквами? також було резолюцією нашого Собору в 2010 році та ввійшло як один із пунктів до Угоди з Вселенським Патріархатом (1990). Знову ж таки, чому ми не скористалися нашою соборноправністю?
 3. 3.Чому УПЦК дозволяє використання матеріалів і літератури Київського Патріархату, найбільшої православної церкви в Україні, а потім видає директиву, яка забороняє будь-які контакти з Патріархом Київського Патріархату під час його відвідин Канади?
 4. 4.Чому УПЦК продовжує витрачати наші членські внески на активне провадження судового процесу за участю парафії в Нью-Вестмінстері, хоча ця парафія погодилася відмовитися від позову за умови, що вони зможуть відновити членство в УПЦК і збережуть право власності на свою парафію?
 5. 5.Незважаючи на те, що в листопаді 2012 року делегати щорічної конференції Східної Єпархії рішуче відкинули ідею продовжити створення монастиря, чому УПЦК створила комітет із забезпечення землі та фінансування для створення монастиря?
 6. 6.Чи видається дивним після аналізу попередніх питань те, що кількість членів УПЦК зменшилася з 128,000 у 1990 році до майже 10,000 сьогодні?

Багато хто з нас засумнівався в тому, що Митрополит Юрій і керівництво УПЦК поважає роль мирян у нашій Церкві й таку її унікальну особливість, як соборноправність, що характеризувала УПЦК від моменту її створення 95 років тому. Оскільки щораз більша кількість парафій на знак протесту призупиняє виплату членських внесків, чи не настав час діяти?

The Brotherhood for the

Revitalization of Ukrainian Orthodoxy in Canada

"Preserving, Protecting and Revitalizing our Faith and Ukrainian heritage for our generation and those to follow."

 

Our goal is to build a strong, united Ukrainian Orthodox Church of Canada (UOCC) that remains true to its founding principles and is a leading advocate for Ukrainian Orthodox believers in Canada and Ukraine.

Over the past year, a number of issues have emerged which have caused the laity to question the direction in which our church is heading.  It is with this in mind that we ask you to consider:

 1. 1.Why have we failed to enthrone a Bishop of Toronto and Eastern Eparchy? This was passed in 2010 as a resolution of our Sobor, the supreme legislative and administrative authority of the UOCC, and was provided for in the Articles of Agreement with the Ecumenical Patriarchate (1990).  Why have we not exercised our Sobornopravnist?
 2. 2.In the 22 years since Ukraine declared independence, why have we failed to develop normal relations with other Ukrainian Orthodox churches?  This too was passed in 2010 as a resolution of our Sobor and was provided for in the Articles of Agreement with the Ecumenical Patriarchate (1990).  Once again, why have we not exercised our Sobornopravnist?
 3. 3.Why does the UOCC authorize the use of materials and literature from the Kyivan Patriarchate, the largest Orthodox Church in Ukraine, and then issue a directive forbidding any contact with the Patriarch of the Kyivan Patriarchate when he visits Canada?
 4. 4.Why does the UOCC continue to spend our membership dues to actively pursue a lawsuit involving the parish in New Westminster even though the parish has offered to withdraw from the lawsuit providing they are able to re-establish membership in the UOCC and retain ownership of their parish?
 5. 5.Although a motion to pursue the creation of a monastery was soundly defeated by the delegates of the annual Eastern Eparchy Conference in November 2012, why has a committee been formed by the UOCC to secure land and funding for the creation of a monastery?
 6. 6.Upon reading the previous questions, is it a surprise that membership in the UOCC has decreased from 128,000 in 1990 to below 10,000 today?

Many of us have begun to doubt whether Metropolitan Yuriy and the leadership of the UOCC respect the role of the laity in our church and the unique brand of Sobornopravnist that has characterized the UOCC since its creation 95 years ago.  As a growing number of parishes withhold their membership dues as a form of protest, is it not time to act?

 
 

Website Search

SHARE THIS SITE

 

Bookmark and Share